PARTICIPATIE MICROFIBRES

De site van Microfibres langs de Lange Meire in Laarne wacht een nieuwe toekomst. Projectontwikkelaar Acasa kocht het industrieterrein in februari 2020.
Samen met het Lokaal Bestuur Laarne en andere partners zullen wij de site omvormen tot een plek met een ideale mix van verschillende functies zoals wonen, werken, ontmoeten en ontspannen.

Het Lokaal Bestuur Laarne zet in deze legislatuur meer in op burgerparticipatie, zeker wat betreft beleidsprioriteiten of grote projecten. De herbestemming van de Microfibressite is zo’n dergelijk groot project.

In de zomer van 2022 werd het voorlopige masterplan vastgesteld. Dit voorlopig masterplan werd toegelicht op een buurtinfomoment georganiseerd op maandag 5 december 2022.

De verschillende stakeholders werden hierop vrij uitgenodigd waarbij iedereen de mogelijkheid kreeg om extra informatie te krijgen over het project Laarne Fabriek, meer te weten te komen over de stappen die reeds gezet zijn in het traject en ontdekken wat nog volgt. Het gaf ook een ideale kans aan buurtbewoners om bijkomende toelichting te vragen, alsook om eventuele opmerkingen na te laten.

Begin 2023 keurde de gemeenteraad van Laarne dit voorgestelde masterplan definitief goed. Hieropvolgend werd het brownfieldconvenant tussen de gemeente Laarne, VLAIO en Acasa ondertekend eind maart 2023.

Nu is het aan de gemeente Laarne om een nieuw Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) op te maken die de brede richtlijnen van het toekomstig project zal uittekenen. Een gespecialiseerde externe firma werd hiervoor gemandateerd door de gemeente. Tijdens de opmaak van dit RUP zijn nog twee verschillende terugkoppelmomenten voorzien met de buurtbewoners. Deze specifieke data worden tijdig gecommuniceerd naar de buurt toe en zullen plaatsvinden in het najaar van 2023.

Volgende fase

1. Focusgroepen

 In een tweede participatiefase werden een 25-tal geëngageerde personen uitgenodigd om deel te nemen aan een focusgroep met als doel iets dieper na te denken over de invulling van het immense terrein van 73.000 m². Bij deze twee digitale participatiemomenten, die plaatsvonden op maandag 22 februari en maandag 1 maart 2021, sloten ook experts en vertegenwoordigers uit de adviesraden aan. Na een toelichting voor de volledige groep, splitsten de deelnemers zich op in aparte digitale vergaderruimten om in kleinere groepen te brainstormen over de bebouwde en open ruimte op de site. Ze vertrokken daarbij telkens van een grondplan van het terrein met daarop een aantal vaste elementen die na een eerste grondige studie zijn bepaald. Tijdens de focusgroep kwamen een vijftal grote lijnen naar boven.

  • Aandacht voor de (her)integratie van de Maanbeek in het landschap waarbij een verplaatsing binnen de site een optie is. Water en groen vormen een belangrijke as doorheen de site. Ze moeten op natuurlijke wijze verbonden en  geïntegreerd.
  • Het belang van mobiliteit, trage verbindingen voor voetgangers en fietsers binnen de projectzone, maar eveneens op gemeentelijk niveau. Het connecteren en heropenen van bestaande voetwegen om vlotte verbindingen met en in de site te garanderen.
  • Het creëren van een centrale plek op gemeentelijk niveau waar wonen, werken, winkelen, buurt ondersteunende functies en open ruimte elkaar kan ontmoeten. De historische schoorsteen en nabijgelegen transmissielokaal ademen het karakter van deze site en verdienen een prominente plaats op die centrale plek.
  • Rekening houden met een verscheidenheid aan woontypologieën (gesloten bebouwing, halfopen bebouwing, appartementsbouw) en werktypologieën (ateliers, bedrijfsverzamelgebouw, winkels, kantoren) bij het opmaken van het masterplan.
  • Een constante afweging maken tussen natuur, open ruimte en bebouwing. Door compact te bouwen (met hogere volumes vier tot vijf bouwlagen) kan er meer open ruimte ontstaan. De inplanting van hogere volumes moet optimaal en weloverwogen gebeuren.

In een eerste participatiefase liep een brede online bevraging van 29 oktober tot en met 20 december 2020. 344 mensen openden de bevraging. 259 ervan beantwoorden de 13 vragen, wat een mooie respons is.
De resultaten zijn hier te bekijken.

2. Voorlopige vaststelling brownfield

In een volgende stap zijn de experten aan de slag gegaan met de resultaten van de bevraging en de focusgroep. In 2021-2022 werden alle adviesinstanties geconsulteerd om samen met de experten topics als stedenbouw, mobiliteit, economie, natuur, veiligheid en sanering te bekijken en uit te werken. Het gemeenschappelijk doel was om een voorlopig masterplan klaar te hebben dat voor terugkoppeling voorgelegd zal worden aan de buurt en geïnteresseerden. Deze voorlopige vaststelling van het masterplan is gebeurd in de gemeenteraad van Laarne in september 2022.

Voor deze herontwikkeling wordt ook een brownfieldconvenant gesloten tussen alle betrokken partijen. Het ontwerpconvenant kan geraadpleegd worden op de website van Vlaio. (www.vlaio.be)

In het najaar van 2022 werd een publiek terugkoppelingsmoment georganiseerd. Dit ging door op maandag 5 december 2022 in de cafetaria van de Acasa Padel club.  Alle betrokken stakeholders kunnen hier meer informatie verkrijgen over het project Laarne Fabriek, meer te weten komen over de reeds genomen stappen in het traject en ontdekken wat nog volgt.
Na dit publiek infomoment van 5 december 2022 was er nog een periode van 14 dagen waarin betrokken partijen aanvullend feedback konden geven.

3. Definitieve vaststelling brownfield
Na het publiek infomoment in december 2022 gingen de experten en beslissingsnemers met de feedback aan de slag om een finaal brownfield vast te stellen in het eerste kwartaal 2023. De definitieve vaststelling van het brownfield werd ondertekend op 24 maart 2023 door de gemeente Laarne, de Vlaamse Overheid (VLAIO) en de projectontwikkelaar Acasa.

Na definitieve vaststelling van dit brownfield, werd de procedure opgestart door de gemeente Laarne om het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) te wijzigen, in functie van de bestemmingswijziging van het terrein. Een gespecialiseerde externe firma werd hiervoor gemandateerd door de gemeente. Binnen deze procedure zitten nog een aantal terugkoppelingsmomenten naar de betrokken stakeholders. Buurtbewoners zullen hier tijdig van op de hoogte gesteld worden. Deze zullen vermoedelijk nog doorgaan in het najaar van 2023.

3. Toekomstig traject
Op hetzelfde moment dat het nieuwe RUP wordt uitgewerkt, starten de betrokken experten teams met de opmaak van het beeldkwaliteitsplan (de krijtlijnen voor de toekomstige architectuur van de nieuwe gebouwen en open ruimte), een uitgebreide mobiliteitsstudie en het bodemsaneringsproject.

In het voorjaar van 2024 verwachten we een voorlopige vaststelling van het nieuwe RUP te bekomen. Nadien volgen de noodzakelijke aanvragen van de omgevingsvergunningen om het nieuwe project tot uitvoering te kunnen brengen.