PARTICIPATIE MICROFIBRES

De site van Microfibres langs de Lange Meire in Laarne wacht een nieuwe toekomst. Projectontwikkelaar Acasa kocht het industrieterrein in februari 2020.
Samen met het Lokaal Bestuur Laarne en andere partners zullen wij de site omvormen tot een plek met een ideale mix van verschillende functies zoals wonen, werken, ontmoeten en ontspannen.
Hiervoor polsten we eind vorig jaar hoe jij de nieuwe site zou willen invullen.

SUCCESVOLLE ONLINE BEVRAGING

Het Lokaal Bestuur Laarne zet in deze legislatuur meer in op burgerparticipatie, zeker wat betreft beleidsprioriteiten of grote projecten. De herbestemming van de Microfibressite is zo’n groot project.
In een eerste participatiefase liep een brede online bevraging van 29 oktober tot en met 20 december 2020. 344 mensen openden de bevraging. 259 ervan beantwoorden de 13 vragen, wat een mooie respons is.
De resultaten zijn hier te bekijken.

Volgende fase

1. Focusgroepen

In een tweede participatiefase werden een 25-tal geëngageerde personen uitgenodigd om deel te nemen aan een focusgroep met als doel iets dieper na te denken over de invulling van het immense terrein van 73.000 m². Bij deze twee digitale participatiemomenten, die plaatsvonden op maandag 22 februari en maandag 1 maart 2021, sloten ook experts en vertegenwoordigers uit de adviesraden aan. Na een toelichting voor de volledige groep, splitsten de deelnemers zich op in aparte digitale vergaderruimten om in kleinere groepen te brainstormen over de bebouwde en open ruimte op de site. Ze vertrokken daarbij telkens van een grondplan van het terrein met daarop een aantal vaste elementen die na een eerste grondige studie zijn bepaald. Tijdens de focusgroep kwamen een vijftal grote lijnen naar boven.

  • Aandacht voor de (her)integratie van de Maanbeek in het landschap waarbij een verplaatsing binnen de site een optie is. Water en groen vormen een belangrijke as doorheen de site. Ze moeten op natuurlijke wijze verbonden en  geïntegreerd.
  • Het belang van mobiliteit, trage verbindingen voor voetgangers en fietsers binnen de projectzone, maar eveneens op gemeentelijk niveau. Het connecteren en heropenen van bestaande voetwegen om vlotte verbindingen met en in de site te garanderen.
  • Het creëren van een centrale plek op gemeentelijk niveau waar wonen, werken, winkelen, buurt ondersteunende functies en open ruimte elkaar kan ontmoeten. De historische schoorsteen en nabijgelegen transmissielokaal ademen het karakter van deze site en verdienen een prominente plaats op die centrale plek.
  • Rekening houden met een verscheidenheid aan woontypologieën (gesloten bebouwing, halfopen bebouwing, appartementsbouw) en werktypologieën (ateliers, bedrijfsverzamelgebouw, winkels, kantoren) bij het opmaken van het masterplan.
  • Een constante afweging maken tussen natuur, open ruimte en bebouwing. Door compact te bouwen (met hogere volumes vier tot vijf bouwlagen) kan er meer open ruimte ontstaan. De inplanting van hogere volumes moet optimaal en weloverwogen gebeuren. 
2. Toekomstig traject

In een volgende stap gaan de experten aan de slag met de resultaten van de bevraging en de focusgroep. In 2021 werden alle adviesinstanties geconsulteerd om samen met de experten topics als stedenbouw, mobiliteit, economie, natuur, veiligheid en sanering te bekijken en uit te werken. Het gemeenschappelijk doel is om een voorlopig masterplan klaar te hebben dat voor terugkoppeling voorgelegd zal worden aan de buurt en geïnteresseerden. Deze voorlopige vaststelling van het masterplan zal gebeuren in de zomer van 2022. Hierna wordt in het najaar van 2022 een publiek terugkoppelingsmoment georganiseerd.