Een macroplan voor Microfibres

7 hectare wonen – werken – winkelen – ontspannen

Van verlaten site tot bruisende omgeving

 

De terreinen van Laarne Fabriek langs de Lange Meire liggen er vandaag verlaten bij. De grond is ernstig vervuild vanwege de textielnijverheid. Door slijtage, vandalisme en leegstand is het er niet langer veilig.

Maar dat zal nu allemaal veranderen. De site heeft een rijk verleden en er wacht ook weer een mooie toekomst. Geen vervuilende industrie meer, wél een bruisende mix van werken, wonen, winkelen en ontspannen. 

Het is onze droom en onze ambitie om er een buurt van te maken die met beide voeten in de 21e eeuw staat: economisch sterk, met respect voor het verleden, met oog voor natuur en duurzaamheid, en een vlotte mobiliteit.

Samen met de gemeente Laarne, de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid (brownfieldcel met vertegenwoordigers van VLAIO, OVAM en Departement Omgeving) werken we een masterplan uit om dat allemaal mogelijk te maken.

Het wordt een toekomstrobuust project waarvoor we graag jouw inbreng willen, want jouw mening vinden we heel waardevol.        

 

Dus ja, wij horen graag jouw gedacht. Maar wat mag jij van óns verwachten?

Ons engagement

We willen de hele site een nieuwe invulling geven: ruimtes voor kleine zelfstandigen, woningen, appartementen, winkels, natuur, cultuur…
We willen de site van Laarne Fabriek doen herleven, en bij alles wat we doen, streven we deze 4 criteria na:

Warme voorbeeldbuurt 

Waar werken en wonen samengaan, ontstaan interessante kruisbestuivingen. Zéker als diverse types woningen een plaats vinden naast een brede waaier van panden met diverse economische functies. Wij willen (buurt)winkels, horeca, kantoren, bedrijfsverzamelgebouwen, KMO, en bijvoorbeeld panden met een (para)medische functie… en die hand in hand laten gaan met moderne huizen, appartementen, studio’s en bijvoorbeeld woningen voor begeleid wonen.

Zo’n mooie mix van werken en wonen leidt tot kruisbestuiving en tot slim ruimte- en tijdsgebruik. Een buurt waar mensen met een verschillende beweegreden, van verschillende generaties, op verschillende momenten van de dag de site gebruiken en met elkaar in contact treden.

Combineer economie en wonen verstandig en je krijgt een warme voorbeeldbuurt.

 

Milieu & duurzaamheid

 

Vandaag de dag is het een evidentie, en gelukkig maar: wie bouwt, bouwt duurzaam. De reconversie van deze site schept op dat vlak buitenkansen. Wanneer de herbestemming van de site vorm krijgt in een breed gedragen masterplan, is de eerste stap gedeeltelijk slopen en saneren. Dat is voor deze ernstig vervuilde site een absolute must. 

Wij ambiëren een schone bodem, met veel aandacht voor de waterhuishouding en ecologie.

We verzekeren de leefbaarheid en de natuurwaarde voor de volgende generaties verzekeren door te ontharden en waterdoorlatende materialen te gebruiken bij de aanleg van kwalitatieve buitenruimtes. We zetten in op blauw-groene linken, waarbij de Maanbeek weer haar rol van weleer kan spelen. En we vertrekken bij de ruimtelijke uitwerking van het masterplan te allen tijde vanuit de wensen en noden van het kind.

Vlotte verbindingen & ruimte voor ontmoeten

Een buurt met een mix van activiteiten brengt mensen samen, stimuleert ontmoeting. Met een goed doordacht ruimtelijk plan willen we dat bevorderen. We creëren vlotte verbindingen voor fietsers en voetgangers en organiseren de open ruimte zo dat de hele site één grote ontmoetingsplek wordt voor alle gebruikers.

Noem het een ‘doorwaadbare buurt’: een aangename, verkeersveilige, groene omgeving waar een gemeenschapsgevoel kan groeien. 

Een duidelijk ‘leesbare’ plek met slimme rustpunten en doordachte mobiliteit, met tal van mogelijkheden voor al wie er komt werken, wonen, winkelen en ontspannen. Via logische parkeerstromen geven we ook de auto z’n plaats op de site, maar de focus ligt op voetgangers en fietsers. En op een groene infrastructuur die vlot verbindt.

Respect voor rijk verleden

De site van ‘Laarne Fabriek’ is al meer dan een eeuw beeldbepalend in Laarne. Ze is lange tijd een motor geweest voor de werkgelegenheid in de hele streek, tevens een bron van sociaal contact. De fabrieksschoorsteen met de kenmerkende initialen FH is nu nog altijd een visueel baken langs de Lange Meire, net als het aanpalende stooklokaal.

We willen deze terreinen nu een nieuw leven geven waarin het rijke verleden een welverdiende plaats krijgt.

Het is onze ambitie de waardevolle sporen van vroeger zichtbaar te maken door ze te renoveren en een nieuwe functie te geven op basis van de toekomstige behoeften.

Er wacht Laarne Fabriek een mooie toekomst met een nieuwe invulling. We kijken volop uit naar morgen, en nemen het mooiste van het verleden mee.

De uitdaging

De reconversie van deze site is onderhevig aan een aantal belangrijke voorwaarden die wij optimaal willen invullen om zo tegemoet te komen aan de wensen van de Vlaamse overheid, de gemeente Laarne, en uiteraard de inwoners en de buurtbewoners. Hiervoor werd de afgelopen jaren een aantal inspraakmomenten georganiseerd. Zo werden buurtbewoners en andere stakeholders uitgenodigd op verschillende momenten om de herindeling van de site mee vorm te geven. Op basis hiervan werd begin 2023 een breed gedragen masterplan goedgekeurd door de gemeenteraad van Laarne. Hieropvolgend werd het brownfieldconvenant tussen de gemeente Laarne, VLAIO en Acasa ondertekend eind maart 2023.

Nu is het aan de gemeente Laarne om een nieuw Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) op te maken die de brede richtlijnen van het toekomstig project zal uittekenen. Een gespecialiseerde externe firma werd hiervoor gemandateerd door de gemeente. Tijdens de opmaak van dit RUP zijn nog twee verschillende terugkoppelmomenten voorzien met de buurtbewoners. Deze specifieke data worden tijdig gecommuniceerd naar de buurt toe en zullen plaatsvinden in het najaar van 2023.

overzicht participatietraject

een macroplan voor microfibres

Brownfield=saneren

Intussen hebben we bij VLAIO een aanvraag voor het afsluiten van een Brownfieldconvenant ingediend.
De Vlaamse Regering stimuleert namelijk de herontwikkeling van verlaten bedrijventerreinen (‘brownfields’) en ondersteunt projectontwikkelaars daarbij op administratief-juridisch en financieel vlak. De reden daarvoor is dat de hele gemeenschap baat heeft bij de transformatie van een brownfield naar een sociaal-maatschappelijk verantwoorde en economisch rendabele site.

Voordelen van dergelijke herontwikkeling:

 • AHet schept lokale jobs
 • AEen verloederde buurt leeft weer op
 • ADe sociale cohesie verhoogt
 • AHet zorgt voor extra lokale inkomsten

Zodra het Brownfieldconvenant is goedgekeurd en er groen licht is voor de ontwikkeling van de site, kunnen we overgaan tot een heel belangrijke eerste stap: de ernstig vervuilde terreinen saneren, zodat we met een schone bodem en gezond grondwater de perfecte fundamenten kunnen leggen voor wat komen gaat.

De timing

We bouwen aan een masterplan voor Laarne Fabriek. Nu is het nog een verlaten site, straks wordt het een bruisende omgeving. Dit is de timing die we nastreven:

2020

2021

 • Focusgroepen
 • Opmaken masterplan

2022

 • Voorlopige vaststelling masterplan
 • Terugkoppeling naar de brede buurt

2023

 • Definitieve vaststelling masterplan
 • Ondertekening brownfieldconvenant 24 maart
 • Opmaak RUP door gemeente Laarne

2024

 • Aanvragen omgevingsvergunning eerste bouwfase
 • Start afbraakwerken en bodemsanering

2025 – 2026

 • Commercialisatie project